hyperbo.la :: lifestream
permalink

Healed my first master-master data drift today #devops #mysql